აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიგამოკითხვის მიზანია სიცოცხლის დაზღვევასთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებულობის დადგენა და დამოკიდებულების გარკვევა.

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეულმა პირებმა.

კ ი თ ხ ვ ა რ ი

 1. სქესი:
  • მამაკაცი;
  • ქალი.
 2. ასაკი:
  • 18 წლამდე;
  • 19–30 წელი;
  • 31–45 წელი;
  • 46–55 წელი;
  • 56 წელი და მეტი.
 3. სარგებლობთ/ან გისარგებლიათ თუ არა სიცოცხლის დაზღვევის პოლისით?
  • დიახ;
  • არა, არ მომწონს შემოთავაზებული პირობები;
  • არა, ფინანსური პრობლემების გამო (ძვირია);
  • არა, არ ვენდობი სადაზღვევო კომპანიებს.
 4. გაქვთ თუ არა გაფორმებული სასესხო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულება რომელიმე ბანკთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან?
  • დიახ;
  • არა.
 5. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ რომელიმე ბანკთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან გაფორმებული გქონდათ/გაქვთ სასესხო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულება, ხელშეკრულება ითვალისწინებდა/ითვალისწინებს თუ არა ვალდებულებას თქვენს, როგორც მსესხებლის მიმართ სიცოცხლის დაზღვევის შესახებ?
  • დიახ;
  • არა.
 6. თქვენი აზრით, უნდა ითვალისწინებდეს თუ არა სასესხო ხაზით მომსახურების ხელშეკრულება აუცილებელ პირობად მსესხებლის სიცოცხლის დაზღვევის ვალდებულებას?
  • არა, რადგან კერძო სახელშეკრულებო ურთიერთობაში აღნიშნული შეთანხმების საგანს უნდა წარმოადგენდეს;
  • არა, გამსესხებელი სესხის მიღების სანაცვლოდ არ უნდა მაიძულებდეს სიცოცხლის დაზღვევის თანხის გადახდას;
  • დიახ, აღნიშნული მისაღებია რადგან ამ შემთხვევაში მეტი გარანატია იქმნება ჩემთვის, როგორც მსესხებლისთვის.
 7. რის მიხედვით უნდა მოხდეს სიცოცხლის დაზღვევისას სადაზღვევო შესატანის დაწესება?
  თქვენი რეკომენდაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშრებით

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო