აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალისაკანონმდებლო აქტები


საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური


ბრძანება "საპენსიო სქემის დამფუძნებლის საწესდებო კაპიტალისადმი ძირითადი მოთხოვნების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "საპენსიო სქემის რეგისტრაციის წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "საპენსიო სქემის წესების" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "საპენსიო სქემის მონაწილეთა, სამეთვალყურეო საბჭოსა და სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ინფორმირების წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "საპენსიო სქემების ანგარიშგების, არასახელმწიფო საპენსიო სქემების მონაწილეთა და მეანაბრეთა რეესტრის წარმოების წესის" შესახებ.

.pdf

ბრძანება "არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის ხელშეკრულების მინიმალური მოთხოვნების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო რეზერვების სახეობათა განსაზღვრისა და შექმნის წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველის ფინანსური ანგარიშგების ფორმებისა და მათი საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის წარდგენის წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველის სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმებისა და მათი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის წარდგენის წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო რეზერვების დასაფარად დასაშვები აქტივებისა და მათი სტრუქტურის განსაზღვრის წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველისათვის ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში აღებულ ნეტო ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს შორის ზღვრული თანაფარდობის" შემოღების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო საქმიანობის სალიცენზიო მოწმობის ფორმების" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლოს საკითხებში სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების ადგილზე შემოწმების მეთოდიკური სახელმძღვანელოს" დამტკიცენის შესახებ.

.pdf

ბრძანება "ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიჩნევის, მისი გაცემის და კონფიდენციალური ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების წესის" შესახებ.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმებისა და მათი დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისთვის წარდგენის წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო ბროკერის რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო ბროკერის ანგარიშგების წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო ორგანიზაციების შიგა აღრიცხვის მოთხოვნების" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველის იძულებითი ადმინისტრაციის, ლიკვიდაციისა და გაკოტრების საქმის წარმოების წესის" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელებისას მზღვეველის მიერ გადახდისუნარიანობის მარჟის გაანგარიშების წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველის საზედამხედველო კაპიტალის ოდენობის გაანგარიშების წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "სადაზღვევო საქმიანობის დაწყებიდან მომდევნო სამი წლის ბიზნესგეგმის ძირითადი მონაცემებისა და ფორმის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ინსტრუქციის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "მზღვეველების მიერ ანგარიშგებისა და გარეაუდიტორული დასკვნის გამოქვეყნების ფორმისა და წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

ბრძანება "საქართველოს ტერიტორიაზე სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელების ყველა ეტაპზე კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი


ბრძანება "სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ დებულების" დამტკიცების თაობაზე.

.pdf

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი


ბრძანება "არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლის, აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის მიმართ ფულადი ჯარიმის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის" დამტკიცების შესახებ.

.pdf

საქართველოს კანონი


"დაზღვევის" შესახებ.

.pdf

"არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის" შესახებ.

.pdf

"საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის" შესახებ

.pdf

"უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის" შესახებ.

.pdf

საქართველოს მთავრობა


დადგენილება "სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის შექმნისა და მასთან არსებული სამეთვალყურეო საბჭოს ჩამოყალიბების" შესახებ.

.pdf

დადგენილება "მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის" შესახებ.

.pdf

რეკომენდაცია


"მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მინიმალური სტანდარტების" შესახებ.

.pdf

ანგარიშგების ფორმები:


"ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)" - ფორმა N1.

.pdf

"სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)" - ფორმა N2.

.pdf

"საერთო მონაცემები საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაწეული პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობის" შესახებ - ფორმა N3.

.pdf

"ინფორმაცია ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის პოლისების" შესახებ - ფორმა N15.

.pdf

"ინფორმაცია ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში ზარალებისა და ამ სახეობაში მიმდინარე სასამართლო დავების" შესახებ - ფორმა N16.

.pdf


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო