აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალი


სამოქალაქო საქმე "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული სადაზღვევო თანხის გადახდა" (თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილების გაუქმება "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული თანხის გადახდის დაკისრება" (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

სამოქალაქო საქმე "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული თანხის გადახდის დაკისრება" (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

სამოქალაქო საქმე "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული თანხის გადახდის დაკისრება" - სააპელაციო შესაგებელი (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღება "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული სადაზღვევო თანხის გადახდა" (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

სააპელაციო შესაგებელი "პიროვნების ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული სადაზღვევო თანხის გადახდა" თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა

.pdf

სამოქალაქო საქმე "ავტოსაგზაო შემთხვევასთან დაკავშირებული სადაზღვევო თანხის გადახდა" (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf

სამოქალაქო საქმე "ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული სადაზღვევო თანხის გადახდა" (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა)

.pdf


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო