აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საგრანტო პროექტი

"დაზღვევა და სამართალი"

"Insurance and law"

პროექტის მიზანია დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირებისა და ეკონომიკური ასპექტების შესწავლა (მოკვლევა/დამუშავება), სადაზღვევო ბაზარზე არსებული პრობლემების გამოვლენა და გადაჭრის გზების დასახვა. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცისთვის აუცილებელი "სადაზღვევო სამართლის" სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელსაც დართული ექნება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის საჭირო ქეისები, სიტუაციური ამოცანები, ტესტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო