ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა II (1998 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (IV, 2-4.05.1997)

თემა: ადამიანთა ერთობები (ეთნოსი, ერი, ტომი, თემი, გვარი) - ლინგვისტური, ეთნოლოგიური, ფოლკლორული ასპექტები

 • იოსები ასათიანი
 • მაგალი თოდუა
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ზაალი კიკვიძეინგლისური ტექსტის რედაქტორი
 • ზაური კიკნაძე
 • შალვა კირთაძეტექნიკური რედაქტორი
 • ქეთევანი ლომთათიძე
 • თედო უთურგაიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • მიხეილი ქურდიანი
 • პაატა ცხადაია
 • ზურაბი ჭუმბურიძე
 • დავითი ხახუტაიშვილი
     
  დანართი გვერდები .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

მასალები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან III

აბაშია რევაზ

7-11

.pdf

.pdf

ყონაღობა კავკასიაში

აზიკური ნანული

12-15

.pdf

.pdf

ისტორიული ტენდენციის გამოვლენისათვის დიალექტთა თვითგამიჯვნის პროცესში

არაბული ავთანდილ

16-19

.pdf

.pdf

ეთნონიმიის სპეციფიკა და ეთნონიმთა კორექტული ხმარებისათვის

აფრიდონიძე შუქია

20-28

.pdf

.pdf

ალექსანდრე ბატონიშვილი და გენერალი პავლე ციციანოვი ქართულ და რუსულ ფოლკლორში

ბარდაველიძე ჯონდო

29-36

.pdf

.pdf

თურქული სატომო სახელები ქართულ დიალექტებსა და ფოლკლორში (ყახაზი, ალანი)

ბაღათურია ნინო

37-41

.pdf

.pdf

ხატისა და ხატოვანების (Bild und Bildhaftigkeit) ზოგიერთი ლინგვისტურ-ეთნოლოგიური ასპექტისათვის (გერმანული და ქართული ფრაზეოლოგიური მასალის მიხედვით)

ბახტაძე დალი

42-46

.pdf

.pdf

ტოპონიმ ხონის ეტიმოლოგიისათვის

ბენდელიანი ციალა

47-52

.pdf

.pdf

სამეტყველო კოდთა თვითგამიჯვნის ზოგი ასპექტისათვის

ბერიძე მარინე

53-62

.pdf

.pdf

"დიარ"

ბრეგაძე ნელი

63-67

.pdf

.pdf

სოფელ ძველი აბაშის გვარსახელები (ეთნოისტორიული შესწავლის ცდა)

გაბელაია ინეზა

68-71

.pdf

.pdf

"ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის გაგებისათვის "ალანთა ქუეყანა, რომელ არს აფხაზეთი")

გვანცელაძე თეიმურაზ

72-79

.pdf

.pdf

ქრომატულ ფერთა ლექსემები ქვემოსვანურში

გოგებაშვილი ცირა

81-87

.pdf

.pdf

ინდიგენური სახელებისათვის

გოდერძიშვილი ქეთევან

88-92

.pdf

.pdf

სამეტყველო კოდების შერევისათვის მეგრელთა ქართულ სალიტერატურო ენაზე მეტყველებისას

გულუა ნანა, შეროზია რევაზ

93-95

.pdf

.pdf

კავშირებითის ფორმათა რედუცირებისათვის მეგრულში დალოცვა-წყევლის ფორმულებში (მეგრული და ქართული მასალის შეპირისპირებითი ანალიზი)

დადიანი ეკა

96-99

.pdf

.pdf

ეთნონიმ "ბასკის" შესახებ

ზიცარი იური

100-102

.pdf

.pdf

რიცხვითი სახელის "ერთის" წარმომავლობა, როგორც ზოგადლინგვისტური პრობლემა

ზიცარი ვლადიმერ

103-105

.pdf

.pdf

ბჭე სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის

თოფურია გურამ

106-109

.pdf

.pdf

ქართველი ერის ეთნიკური ისტორიისათვის

თოფჩიშვილი როლანდ

110-123

.pdf

.pdf

აქილევსი და კავკასია

თუითი ქევინ

124-134

.pdf

.pdf

ერთობის ფენომენი ქართველ მთიელთა ტრადიციულ ყოფაში

კანდელაკი მარინა

135-139

.pdf

.pdf

ენობრივი ტრადიცია და ნორმა ("სინას მთა" თუ "სინის მთა")

კიკნაძე ინეზა

140-144

.pdf

.pdf

ფშავისხევის საზოგადოებრივ-რელიგიური სტრუქტურა (პოლისი და საყმო)

კიკნაძე ზურაბ

145-151

.pdf

.pdf

კიდევ ერთხელ ინფინიტივის საკითხისათვის ძველ ქართულში

კობაიძე მანანა, ვამლინგი კარინა

153-161

.pdf

.pdf

მეშველი ზმნის ა-ს (←არის|არს) ნაშთის საკითხი ქართული ენის ზოგ აღმოსავლურ კილოში

კუზიბაბაშვილი ვასილ

162-166

.pdf

.pdf

ვაჟა-ფშაველას ენობრივი ფენომენი

ლომთათიძე ქეთევან

167-168

.pdf

.pdf

მეფუტკრეობის ზოგი ტერმინის სემანტიკური მოდელისათვის (ქართველურ ენათა დიალექტების მონაცემთა ანალიზი)

ლომთაძე ლილი

169-171

.pdf

.pdf

"ნათესავი", "ტომი", "ერი" ტერმინთა მნიშვნელობისა და ურთიერთმიმართებისათვის წმინდა წერილის ძველ ქართულ თარგმანებში

მელიქიშვილი დამანა

172-178

.pdf

.pdf

ჭაობ-ის ეტიმოლოგიისათვის

მიქიაშვილი ოთარ

179-180

.pdf

.pdf

"ნარევი" დიალექტის ჩამოყალიბებისათვის უცხოენოვან გარემოში

მიქიაშვილი ოთარ

181-186

.pdf

.pdf

სამკურნალო მცენარეთა სახელწოდებისათვის ქართველურ ენებში (ვირისტერფა)

ნაკანი ნინო

187-190

.pdf

.pdf

მიმართულებით ბრუნვაში დასმული სახელი ადგილის გარემოებად კოლხურში

ნაჭყებია მერაბ

191-196

.pdf

.pdf

არქაული ლექსიკის კვალი გურულში

ნიკოლაიშვილი ელენე

197-209

.pdf

.pdf

სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული მასალები პეტრე უმიკაშვილის კრებულში "ხალხური სიტყვიერება" (ტ I)

ნიკოლაძე ნორა

210-215

.pdf

.pdf

ამინდის გამოცნობის ხალხური ნიშნებისათვის სამეგრელოში (დიდ ჭყონში მოპოვებული მასალები)

ოკუჯავა ნანა

216-220

.pdf

.pdf

საქართველო და ქართველური ენები

ონიანი ალექსანდრე

221-224

.pdf

.pdf

ოჯახის მფარველ ღვთაებათა ბუნებისათვის (სახლთანგელოზი)

ოჩიაური თინათინ

225-230

.pdf

.pdf

ენის ენერგეისტული თეორიის თვალსაზრისისათვის (ენა და ერი ეთნიკურ-ფილოსოფიურად)

რამიშვილი გურამ

231-234

.pdf

.pdf

ქართული ეთნოსის კულტურული ატრიბუტის ერთი ასპექტისათვის (საკრალური დროშები)

რუხაძე ჯულიეტა

235-242

.pdf

.pdf

სამი ძველქართული სიტყვის კონტექსტუალური მნიშვნელობისათვის

სარჯველაძე ზურაბ

243-244

.pdf

.pdf

კიდევ ერთი კოეფიციენტი როლებრივი ურთიერთობის სოციოლინგვისტური მოდელისათვის

ფანცულაია ლეილა

245-246

.pdf

.pdf

სვანური ხალხური სამართლის ისტორიიდან (ლატალის თემის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით)

ფარჯიანი შამილ

247-249

.pdf

.pdf

ტოპონიმთა ხალხური მოტივაციისათვის (ხონის რაიონის მთიანი სოფლების მასალის ანალიზი)

ფეიქრიშვილი მაია

250-254

.pdf

.pdf

ქართველურ ენებში ე.წ. "საფეხურებრივი" უმლაუტისა და რელატიური ქრონოლოგიის ზოგი საკითხისათვის

ფუტკარაძე ტარიელ

255-263

.pdf

.pdf

ენისა და ერის ურთიერთმიმართების პრობლემისათვის

ქურდიანი მიხეილ

264-268

.pdf

.pdf

ეთნიკური ფორმებისა და მათი მონაცვლეობის შესახებ

ყორანაშვილი გურამ

269-273

.pdf

.pdf

სვანეთის მოსახლეობის ოკრიბაში მიგრაციის ისტორიიდან (გვარსახელთა ეთნოისტორიული მონაცემების მიხედვით)

შავიანიძე დავით

274-279

.pdf

.pdf

ქართველური ეტიმოლოგიები XII მეგრული ჭუახე||ჭვახე

შენგელია ვაჟა

280-282

.pdf

.pdf

გასვანურებული ქართული ძირები

ჩანტლაძე იზა

283-286

.pdf

.pdf

ზოგიერთი საწესჩვეულებო რიტუალის ანალიზი ბასკურ-ქართველური სავარაუდო ნათესაობის ჰიპოთეზების ფონზე (ეთნოგრაფიულ-ენობრივი მიმოხილვა)

ჩანტლაძე გრეტა

287-293

.pdf

.pdf

ენის არსებობის ფორმათა კონტაქტირება ერთი ენობრივი სიტუაციის პირობებში

ჩაჩანიძე ირინე

294-296

.pdf

.pdf

გვაროვნულ-თემობრივი ორგანიზაცია და მისი ამსახველი ტერმინოლოგია თუშეთში

ცოცანიძე გიორგი

297-299

.pdf

.pdf

აფხაზთა და ქართველთა (მეგრელთა) თანამედროვე ეთნიკური საზღვარი და სამურზაყანოს ტოპონიმიის ზოგი საკითხი

ცხადაია პაატა

300-307

.pdf

.pdf

სამეტყველო კოდების შერევისათვის დავით გურამიშვილის ენაში

ჭინჭარაული ალექსი

308-309

.pdf

.pdf

ეთნონიმური გვარები ქართულში

ჭუმბურიძე ზურაბ

310-315

.pdf

.pdf

ერთი საეკლესიო ტერმინისათვის (ტრაპეზი)

ხაჭაპურიძე ლუიზა

316-321

.pdf

.pdf

სამკურნალო ხასიათის შელოცვები, მათი შესრულების ტრადიცია ოკრიბაში

ხაჭაპურიძე რამაზ

322-328

.pdf

.pdf

მცენარეთა სახელდებისათვის ქართველურ ენებში ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით

ხოჭოლავა ნანა

329-333

.pdf

.pdf

რიცხვითი სახელის

ჯინჯიხაძე ჯემალ, ზიცარი ვლადიმერ

334-335

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.