ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა I (1996 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (III, 3-5.05.1996)

თემა: ქართველური დიალექტოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ფოლკლორის საკითხები

 • იოსები ასათიანი
 • მაგალი თოდუა
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ზაალი კიკვიძეინგლისური ტექსტის რედაქტორი
 • ზაური კიკნაძე
 • ქეთევანი ლომთათიძე
 • თედო უთურგაიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • მიხეილი ქურდიანი
 • პაატა ცხადაია
 • ემზარი ჭანტურიძერედაქტორი
 • ზურაბი ჭუმბურიძე
 • დავითი ხახუტაიშვილი
     
  დანართი გვერდები .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

წურ- და ჭურ- ძირთა ისტორიული ვარიანტებისათვის ქართველურ ენებში

არაბული ავთანდილ

11-15

.pdf

.pdf

ტოპონიმთა კლასიფიკაცია მოტივაციის მიხედვით (ოკრიბის მასალები)

ბაკურაძე დარეჯან, ფუტკარაძე ტარიელ

16-26

.pdf

.pdf

ცალკეულ კუთხეთა როლი ქართული ხალხური ლექსის თავისებურებათა ჩამოყალიბებაში

ბარდაველიძე ჯონდო

27-34

.pdf

.pdf

-ხე სუფიქსი ქვემოიმერულ დიალექტში

ბენდელიანი ციალა

35-39

.pdf

.pdf

ხორბლეულის ლექსიკა და კულტურულ-ისტორიული საკითხები

ბრეგაძე ნელი

40-45

.pdf

.pdf

ჰ-||ს- პრეფიქსთა მართლწერისათვის ორპირიან გარდამავალ ზმნებში

ბუიძე დარეჯან

46-51

.pdf

.pdf

აბაშის ხეობის გვარსახელების ეთნოისტორიული საკითხები (სოფელ სეფიეთის მასალების მიხედვით)

გაბელაია ინეზა

52-56

.pdf

.pdf

თქმულება არგონავტების შესახებ ძირითადი არსის სწორი გაგებისათვის

გაგულაშვილი ილია

57-62

.pdf

.pdf

ზეპირი მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ფორმის შესახებ "ქართული სამართლის ძეგლების" ენაში

გეგუჩაძე ლეილა, კოშორიძე ელენე

63-67

.pdf

.pdf

სვანური ხალხური პოეზიის ნიმუშთა ინგლისურენოვანი თარგმანები

გენებაშვილი ქეთევან

68-72

.pdf

.pdf

ქართველური სუბსტრატის საკითხისათვის აფხაზურ ენაში ქრისტიანული საკულტო ლექსიკის მიხედვით

გვანცელაძე თეიმურაზ

73-82

.pdf

.pdf

ტერმინ "დემინუტივის" დაზუსტებისათვის (კნინობით-მოფერებითი და კნინობით-დამცირებითი ანთროპონიმები)

გოდერძიშვილი ქეთევან

83-86

.pdf

.pdf

"ოკო" ნაწილაკი მეგრულში

დადიანი ეკა

87-90

.pdf

.pdf

ქართული მემკვიდრეობითი სახელებისათვის

თოფჩიშვილი როლანდ

91-97

.pdf

.pdf

კავკასიური "პროსტჰესის მოტიფ" და მისი ევრაზიული პარალელები

თუითი ქევინ

98-99

.pdf

.pdf

ერთი ტიპის შესიტყვების ორი ვარიანტისათვის ქართულ-ზანურში

კარტოზია გურამ

121-127

.pdf

.pdf

შინაურ ცხოველთა მკურნალობა (მათხოჯის მასალების მიხედვით)

კაშია რუსუდან

128-132

.pdf

.pdf

სოციოლინგვისტიკა და დიალექტოლოგია

კიკვიძე ზაალ

133-136

.pdf

.pdf

გურამ დოჩანაშვილის რომანის "სამოსელი პირველის" ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ძირები

კიკვიძე ზეინაბ

137-141

.pdf

.pdf

თანხმოვანთა განაწილებისათვის სარედუქციო სეგმენტში (საკითხთა დასმის წესით)

კიკნაძე ინეზა

142-146

.pdf

.pdf

"ჟუართენის" შესწავლისათვის

კიკნაძე ზურაბ

147-154

.pdf

.pdf

შერწყმული წინადადების ერთი თავისებურებისათვის ზანურში ქართულთან მიმართებით

ლემონჯავა ბიძინა

155-161

.pdf

.pdf

ყოფნა-არსებობისა და ქონა-ყოლის გამომხატველ ზმნათა ძირეული ნაირსახეობების წარმომავლობა ქართველურ ენებში და მათ საერთო ამოსავალთან აბაზურ-აფხაზურ მონაცემთა კავშირი

ლომთათიძე ქეთევან

162-167

.pdf

.pdf

მეფუტკრეობის ლექსიკა ქართველურ ენებში (ფუტკარი, ფუტი, ფუყი, ფიტი, ფიყი, ფიყა, ბუკი//ბიკვი)

ლომთაძე ლილი, ფუტკარაძე ტარიელ

167-172

.pdf

.pdf

-ყე სუფიქსი გელათურ ტექსტებში (მე-12 ს.) როგორც მაგალითი დიალექტური ფორმის სალიტერატურო ენაში დამკვიდრების ცდისა

მელიქიშვილი დამანა

173-178

.pdf

.pdf

ქართული ენა და კულტურა ენათმეცნიერული კვლევის ახალი მეთოდიკა

მესხი ანა

179-186

.pdf

.pdf

ხალხური სამედიცინო ცოდნის ამსახველი რამდენიმე ტერმინის შესახებ

მინდაძე ნუნუ

187-192

.pdf

.pdf

სამკურნალო მცენარეთა სახელწოდებისათვის ქართველურ ენებში (მრავალძარღვა)

ნაკანი ნინო

193-197

.pdf

.pdf

სიზმრის ახსნა სამეგრელოში

ოკუჯავა ნანა

198-200

.pdf

.pdf

ქცევის კატეგორია თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში

ონიანი ალექსანდრე

201-206

.pdf

.pdf

ჯვართ ენის შესახებ

ოჩიაური თინათინ

207-210

.pdf

.pdf

დიალექტოლოგია და ეკოლოგია (სივრცითი მიჯაჭვულობის პრინციპი)

რამიშვილი გურამ

211-212

.pdf

.pdf

სოფელ ჭყეპის ტოპონიმია XIXს.-ის II ნახევრის საბუთების მიხედვით

რუსაძე ლია

215-217

.pdf

.pdf

ხულა სამეურნეო და საკრალური ნაგებობა

რუხაძე ჯულიეტა

218-225

.pdf

.pdf

ამირანის ღმერთმებრძოლობის არქაული მითოსური პლასტები

სიხარულიძე ქეთევან

226-229

.pdf

.pdf

ლექსიკურ ნასესხობათა ზოგი საკითხის შესახებ

ტაბიძე მანანა

230-234

.pdf

.pdf

I რეზულტატივის იშვიათი ფორმებისათვის ერთი გელათური ხელნაწერის მიხედვით

ტარიელაშვილი გელა

235-237

.pdf

.pdf

კვლავ ბრძანებითი მწკრივისათვის ქართულში

უთურგაიძე თედო

238-241

.pdf

.pdf

ლატალი

ფირცხელანი დავით

242-245

.pdf

.pdf

მოტივაცია როგორც ენათა ნათესაობის ერთ-ერთი ასპექტი

ფუტკარაძე ტარიელ

246-252

.pdf

.pdf

საერთო-ქართველური ენა და მისი დიფერენციაციის თანამიმდევრობის პრობლემა

ქურდიანი მიხეილ

253-262

.pdf

.pdf

გვარსახელები როგორც წყარო რაჭიდან ოკრიბაში მოსახლეობის მიგრაციის შესასწავლად

შავიანიძე დავით

265-270

.pdf

.pdf

ქართული მუსიკალური დიალექტოლოგია და მისი ამოცანები

შილაკაძე მანანა

271-276

.pdf

.pdf

ბასკური სომატური ლექსიკის იზომორფულ ტიპებად დაყოფის ცდისათვის (ქართული დიალექტური მასალის ფონზე)

ჩანტლაძე გრეტა

277-281

.pdf

.pdf

ქართველური ანდაზები (წინასწარი მოხსენება)

ჩანტლაძე იზა, გულედანი ლია

282-286

.pdf

.pdf

მა- პრეფიქსის ერთი ფუნქციისათვის მეგრულში

ცხადაია თაია

287-293

.pdf

.pdf

დასავლურქართული დიალექტებიდან ნასესხები ლექსიკა სამეგრელოს ტოპონიმიაში

ცხადაია პაატა

294-303

.pdf

.pdf

ღვთისმსახურების ლექსიკა იმერეთის რეგიონის მასალების მიხედვით (ევლოგია|სეფისკვერი; ანალოგია|ფუძეხატი|სახატე, კანკელი-იკონოსტასი)

ხაჭაპურიძე ლუიზა

304-310

.pdf

.pdf

შელოცვა-გამოლოცვების აუცილებელი პირობები ოკრიბული მასალების მიხედვით

ხაჭაპურიძე რამაზ

311-316

.pdf

.pdf

ზოგიერთი თანდებულის დიალექტური ფორმისათვის შიო არაგვისპირელის პროზაში

ჯანჯღავა ჯულიეტა

317-321

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.