ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


ელექტრონული ჟურნალი

"ქართველური მემკვიდრეობა"

წარმოადგენს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ყოველწლიური რეფერირებადი (რეცენზირებული) სამეცნიერო გამოცემის "ქართველური მემკვიდრეობა" (ISSN 1512-09-53) ელექტრონულ ასლს.

ჟურნალში ქვეყნდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სიმპოზიუმებზე ("ქუთაისური საუბრები") წაკითხული მოხსენებები და ქართველოლოგიური (ენათმეცნიერული, ლიტერატურათმცოდნეობითი, ფოლკლორული, ისტორიოგრაფიული, კულტუროლოგიური, ეთნოლოგიური...) გამოკვლევები; აგრეთვე ქართველოლოგიის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მოპოვებული დიალექტური ტექსტები.

ყურადღება!

მზადდება ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" XXVI ნომერი.

დაინტერესებულ ავტორებს შეუძლიათ გაიარონ რეგისტრაცია.ღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.