სექცია:

განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები

პროფესიული ორიენტაცია, როგორც მნიშვნელოვანი მოტივატორი უმაღლესი განათლების პროცესში

გოგოჩაიშვილი სოფიკო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საზოგადოებასთან ურთიერთობა სოციალური მართვის სტრუქტურაში

კვირიკაშვილი სალომე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

არის თუ არა პიარი საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების ხელოვნება?

კვირიკაშვილი სალომე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Development of reflective competencies and humanistic potential of the personality of high school students in the information society.

სიურინი ოლეგი, მუკი ტაისა


აბსტრაქტი   

პროგრესივიზმი და რეკონსტრუქტივიზმი განათლების ფილოსოფიაში

ფორჩხიძე ბადრი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მეხსიერება: აზრის უშუალო მონათესავე თუ ცოდნის ილუზია?

შერვაშიძე გული, მამულაძე ნანი, ბერიძე ია


აბსტრაქტი   ნაშრომი