სექცია:

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები

მხატვრული ტექსტის წაკითხვის პრობლემისათვის

არჩვაძე ზურაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დისკუსიის როლი სწავლების პროცესის აქტივიზაციაში

ახვლედიანი მაია, ორჯონიკიძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პროექტზე მუშაობის პრაქტიკა, როგორც პრობლემაზე ორიენტირებულ სწავლების მეთოდი (PBL)

ვაშაძე შორენა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლების შესახებ

ვაშაძე შორენა, კეკენაძე დავით


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Important Aspects of Project`s (EU-funded TEMPUS Project “ePBLnet”) Implementation: Experience of David Tvildiani Medical University (DTMU)

თაბაგარი ნინო, თაბაგარი სერგო, ცაგარეიშვილი სერგო


აბსტრაქტი   

Employment new technologies in methodology for the Maritime Education and Training(MET).

კუნჭულია შოთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი