სექცია:

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში

Challenges in medical education - European experience and Georgian reality

ალავიძე ნატო, ფხაკაძე ირინე, ვალიშვილი თამარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Professional associations – medium between school, university and employer.

ელიზბარაშვილი ელიზბარი, გოგონაია ირინა


აბსტრაქტი   

ბაზრის კვლევის მნიშვნელობა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში

ვალიშვილი თეა, ვალიშვილი თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გარემოსმცოდნეობა, გარემოს დაცვა და ინჟინერია - სფეროთა შესაბამისობა და განსხვავებანი

თურქაძე ციცინო, ბოჭოიძე ინგა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მშობელთა უნივერსიტეტი ინკლუზიური განათლებისთვის

მაკარაძე ნანა, ბაკურაძე ალიოშა, ქორიძე მარინა, მიქელაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Quantitative parameters of the students' functional status and its changes: electrocutaneous characteristics in microzones

სტრახოვა ოქსანა


აბსტრაქტი   

The challenges of intercultural communication in the Global Understanding classroom.

ძიემიანი კატარზინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Social Media in Teaching Host Institution Language to Erasmus+ Students. A case study.

ჯედზევსკა მარია ლაურა


აბსტრაქტი   ნაშრომი