სექცია:

აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში

Teamwork in Higher Education and Total Quality Management

ალავიძე ნატო, გრძელიძე ირმა, სირბილაძე კონსტანტინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Higher Education - The Quality of Learning

ალავიძე ნატო, სირბილაძე კონსტანტინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

AUTHORIZATION PROCESS OF SCHOOLS IN GEORGIA

გოქტუ რამაზან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Peer Review and Observation of Academic Practice - Key Strategy for Assuring Quality of High Education

გრძელიძე ირმა, ყიფიანი ირმა


აბსტრაქტი   

Changes in Quality Standards of Higher Education in Georgia and Turkey since 2005

დემირჩი ადემი, დოღონაძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Relevance of graduate competences to labour market requirements Perspectives of University-labour market cooperation

თურმანიძე ლელა, დავითაძე ლია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Quality Assurance System in Higher Education in GeorgiaAssessment as One of the Key Aspects in the Quality Assurance System

თურმანიძე ლელა, მაზმიშვილი ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Technical and vocational education quality and employ ability skills: a study of stakeholders ' views in Iran

სალეი ომრან იბრაჰიმ


აბსტრაქტი