ჯანელიძე გულნარა

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მეფარიშვილი ბადრი

პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე სასწავლო პროცესში

The Use of Cloud Technologies in the Modern Teaching Process

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ჯედზევსკა მარია ლაურა

პედაგოგი, კროსნოს სახელმწიფო კოლეჯი, კროსნო, პოლონეთი

Social Media in Teaching Host Institution Language to Erasmus+ Students. A case study.

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper  

ჯიქია ნათია

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჩარკვიანი ნუნუ

ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასწავლო სტუდენტური გაზეთის გამოცემა

Publishing a student newspaper

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია