ხამჩიევი კურეიშ

პედაგოგი, ასტანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, ასტანა, ყაზახეთი

PROBLEM - BASED LEARNING (PBL) IN ASTANA MEDICAL UNIVERSITY: EXPERIENCE OF IMPLEMENTING

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

ხასაია იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის სპეციალისტების მომზადებაში მეცნიერების, პრაქტიკისა და სასწავლო პროცესის ინტეგრაცია

Integration of the Science, practice and study process for Tourism and Hospitality Specialists Training

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია