ქიმერიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ინტერნაციონალიზაციის საკითხისათვის და კულტურათა დიალოგი ფილოლოგიურ სწავლებაში

On the issues of internationalization and dialogue among cultures in philological studies (Based on the material of accredited Georgian higher education programs)

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

სტატია  

ქობულაძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უწყვეტი განათლების მნიშვნელობა თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემაში

Importance of Continuous Learning in Modern Educational System

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

სტატია  

ქურდაძე ირმა

პროფესორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, საქართველო

ჟუჟუნაძე თეონა

პედაგოგი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, საქართველო

მულტიკულტურული განათლების ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი

Some of the most important issues of multicultural education

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

სტატია  

ქურშუბაძე ნინო

ISO - სტანდარტის სამსახურის უფროსი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეჟანოვი ზურაბი

პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

The Role of Quality Assurance in Provision of Conventional Requirements for Maritime Education and Training

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper