ფორჩხიძე ბადრი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პროგრესივიზმი და რეკონსტრუქტივიზმი განათლების ფილოსოფიაში

Progressivism and Reconstructivism in philosophy of education

(განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

Abstract

სტატია  

ფურცხვანიძე მაია

პედაგოგი, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

The Universities we Need - Long way of Aligning Georgian Universities with Bologna Process

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

Paper  

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გეგეჭკორი დავითი

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პერტაია თამარი

პედაგოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Innovation in Georgian Higher Education – Implementation of Joint Programme

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract