ნიკოლაიდოუ მარია

., ., ., საბერძნეთი

Educational material: ten years of experience in funded health education research & practice

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

ნიჟარაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დოღონაძე ქეთევანი

ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Teaching Oral Communication Strategies: Effects and Possibilities

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper