მაკარაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ბაკურაძე ალიოშა

პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ქორიძე მარინა

პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მიქელაძე ნინო

დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მშობელთა უნივერსიტეტი ინკლუზიური განათლებისთვის

Parent University for Inclusive Education

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

მაჰლამაკი-კულტანენი სეიჯა

დეკანი, ჰამეს გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, ჰამენლინა, ფინეთი

Innovative teacher education model for the international faculties

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

Paper  

მორალიშვილი სოფიო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Augmented Reality in Foreign Language Learning

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper