ლომთათიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ალასანია ნარგიზა

ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

გვარიშვილი ნანი

პედაგოგი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ეკოლოგიური პროექტების მომზადება - ინოვაციური მეთოდი ეკოლოგიური აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის

Preparing Ecological Projects – Innovative Method for Ecological Thinking Formation

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ლომიძე მირანდა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოტივაციის როლი ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში

The Role of Motivation in Teaching/Learning FFL

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია