კაპანაძე ნუნუ

ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Methods of Language Technologies in Bachelor and Master Programs in the Humanities

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

კვირიკაშვილი სალომე

დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საზოგადოებასთან ურთიერთობა სოციალური მართვის სტრუქტურაში

Public Relations Among Social Governing Structure

(განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

Abstract

სტატია  

კვირიკაშვილი სალომე

დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

არის თუ არა პიარი საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების ხელოვნება?

Is PR the art of manipulation of public opinion?

(განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

Abstract

სტატია  

კულიკოვა ნინა

პროფესორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ჯაფარიძე თამარი

კოორდინატორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბათიაშვილი ნინო

ასისტენტ-პროფესორები, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Developing A Research-Based Master's Program in Natural Sciences

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

კუნჭულია შოთა

პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

Employment new technologies in methodology for the Maritime Education and Training(MET).

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper