თაბაგარი ნინო

დეკანი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი სერგო

პრორექტორი სტრატეგიული მენეჯმენტისა და განვითარების დარგში, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ცაგარეიშვილი სერგო

დეკანის მოადგილე, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Important Aspects of Project`s (EU-funded TEMPUS Project “ePBLnet”) Implementation: Experience of David Tvildiani Medical University (DTMU)

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

თაბაგარი სერგო

პრორექტორი სტრატეგიული მენეჯმენტისა და განვითარების დარგში, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თალაკვაძე თამარი

პედაგოგი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ცაგარეიშვილი პაატა

პედაგოგი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Research based Learning organization important Aspects in DTMU Medical Degree program

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

თაბაგარი ნინო

დეკანი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ნადარეიშვილი ილია

პედაგოგი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მაზაიშვილი ნინო

პედაგოგი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Important Aspects of EU-funded Projects’ Implementation: David Tvildiani Medical University PACT Framework Experience for Partner Country Consideration

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

თავდგირიძე ლელა

პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

კეთილგონივრული სასწავლო გარემო - ეფექტური გზა ინკლუზიისაკენ

Reasonable Educational Environment - Effective Way Towards Inclusive Education

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

სტატია  

თურმანიძე ლელა

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

დავითაძე ლია

ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

Relevance of graduate competences to labour market requirements Perspectives of University-labour market cooperation

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

თურმანიძე ლელა

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მაზმიშვილი ნანა

ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

Quality Assurance System in Higher Education in GeorgiaAssessment as One of the Key Aspects in the Quality Assurance System

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

თურქაძე ციცინო

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბოჭოიძე ინგა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გარემოსმცოდნეობა, გარემოს დაცვა და ინჟინერია - სფეროთა შესაბამისობა და განსხვავებანი

Environmental Sciences, Environmental Protection and Engineering – Fields Accordance and Differences

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია