ზაქარიაშვილი მარიამი

ასოცირებული პროფესორი, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

ჭიჭიაშვილი ირაკლი

პედაგოგი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

მულტიმედია ტექნოლოგიები და პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება

Multimedia technologies in a problem-based learning environment

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ზვიადაძე ნათია

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Georgian Language Interference in Teaching English Grammar

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

ზიობრო-შტრზეპეკ ჯოანა

დოქტორი, კროსნოს სახელმწიფო კოლეჯი, კროსნო, პოლონეთი

The Challenges of Teaching and Research in Simultaneous Interpreting

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper