ვალიშვილი თეა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვალიშვილი თამარი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბაზრის კვლევის მნიშვნელობა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში

The Importance of Market Research in the Process of Development of New Educational Programmes

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ვალიშვილი თამარი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შელია გულნარა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის აპრობირება და ტუტორის როლის განსაზღვრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგალითზე

Approbation of a Method Problem Based Learning and Determination of a Role of a Tutor on the Example of Faculty of Medicine of ATSU

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ვაშაძე შორენა

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

პროექტზე მუშაობის პრაქტიკა, როგორც პრობლემაზე ორიენტირებულ სწავლების მეთოდი (PBL)

The practice of working on the project as a method of problem based learning (PBL)

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

ვაშაძე შორენა

ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

კეკენაძე დავით

პედაგოგი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლების შესახებ

About cooperative learning

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

ვერულაშვილი მევლუდი

პედაგოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

თედორაძე დემური

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები, როგორც საკვანძო კომპეტენციების ჩამოყალიბების საშუალება

Interactive teaching methods as a means the formation of key competencies

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია