ელიზბარაშვილი ელიზბარი

თავმჯდომარე, საქართველოს ქიმიკოსთა ასოციაცია, თბილისი, საქართველო

გოგონაია ირინა

პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Professional associations – medium between school, university and employer.

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract