აბრამიძე ინგა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გაჩეჩილაძე ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

E-learning: იდეა, ტექნოლოგია, პრობლემები და პერსპექტივები

E-learning: Idea, Technology, Problems and Prospects

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, , საქართველო

ვალიშვილი თამარ

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Challenges in medical education - European experience and Georgian reality

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper  

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სირბილაძე კონსტანტინე

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Teamwork in Higher Education and Total Quality Management

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სირბილაძე კონსტანტინე

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Higher Education - The Quality of Learning

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

არჩვაძე ზურაბი

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მხატვრული ტექსტის წაკითხვის პრობლემისათვის

For the Problem of Reading the Literary Text

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

არჩვაძე ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

The Problems of First Language Interference in the Process of Teaching Second Languages

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper  

ახვლედიანი მაია

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ორჯონიკიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დისკუსიის როლი სწავლების პროცესის აქტივიზაციაში

The Role of Discussion in Teaching Process Activation

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია