სექცია:

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია

სამეტყველო კონფლიქტების პრევენციის მნიშვნელობა საზღვაო განათლებაში

აბაშიძე მედეა, სიხარულიძე ლუიზა, ბეჟანოვი ზურაბ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

From a peripheral to a system-wide approach to internationalisation of HEIs: criteria on international quality in Higher Education

არდიზონე ლუიზა


აბსტრაქტი   

Multimodality - Social-semiotic Analysis of Communication

არჩვაძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   

სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და პედაგოგიური ტექნოლოგიების არსისა და განსხვავების საკითხისათვის

ბასილაძე იმერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Current Approaches to Teaching Interpretation

დოღონაძე ქეთევან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Information culture of higher education institutions

ლაურა ლიია


აბსტრაქტი   

ელექტრონული თვალთვალის კონტროლი, როგორც საპოლიციო რეგულირების სამართლებრივი პრობლემა

მინდაძე ომარი, ოსიპოვა კაროლინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Content and Language Integrated Learning (CLIL) as a Post-modern Educational Paradigm

მუშკუდიანი ზურაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Observation - Ongoing Development Opportunity

ნიჟარაძე ნინო, მეგრელიშვილი მადონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Innovative Methods in Education

სესაძე ვალიდა, სესაძე ნელი, მსხალაძე ელდარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების ეფექტური მიდგომები

ფუტკარაძე მინდია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამომხმარებლო ინტერფეისის გამოყენების საკითხები

ქარქაშაძე მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გრამატიკული დროების გამოყენების პრობლემატიკა ზეპირ მეტყველებაში: სტუდენტთა გამოკითხვა

ქიტიაშვილი ნონა, მიქელაძე თამარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Communicative Approach for the Language Acquisition

ქურდაძე ეკატერინე, დემეტრაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

რატომ დავდივართ უნივერსიტეტში ლექციებზე? – სტუდენტის აკადემიური მოტივაცია

ღაჭავა ნათია, ხვედელიძე მათე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

განსაზღვრულობა/განუსაზღვრელობის კატეგორია სხვადასხვა სისტემის ენებში

ჩარკვიანი ნუნუ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სასტუმროს მომსახურების ხარისხის კვლევა იმერეთში

ხასაია იზოლდა, სტუროდი ანი გრი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სტიპენდიის დანიშვნის წესი და სტუდენტთა მოტივაცია

ჯულაყიძე ნანა, თურქაძე ციცინო


აბსტრაქტი