სექცია:

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში

ვირტუალური და რეალური ლაბორატორიული სწავლების გამოყენების უპირატესობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების დროს

ახვლედიანი ლეილა, ცქვიტინიძე სოფიო, ქოიავა თეა


აბსტრაქტი   

მოდალობის კლასიფიკაციები ინგლისურ ენაში

ბაბუხადია მარიამი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

უმაღლეს საგანმანთლებლო მომსახურბაზე მოთხოვნის კვლევა იმერეთში

ბალანჩივაძე იაგორ, ვალიშვილი თეა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Politics of Teaching Quality

ბუტი სოფია


აბსტრაქტი   

საინჟინრო სპეციალობებზე მათემატიკური კურსების სწავლების პრობლემების კვლევა

გერაძე პაატა, ხუსკივაძე დავით


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Biomedical Engineering and Medical Informatics Education in Georgia: Experience and Challenge

გოცირიძე ირინე, გიგილაშვილი გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Developing Foreign Language Competence Among BA Students - Challenges and Perspective (case study, ATSU)

გრძელიძე ირმა, ზვიადაძე ნათია, გრიგალიშვილი თამარ


აბსტრაქტი   

Criterion-Referenced Rubrics: Transparency and Objectivity Boosters in Evaluating Students’ Higher Order Thinking Skills

ვარდანიანი ლუსიკ


აბსტრაქტი   

მედიაწიგნიერების გავლენა განათლებაში და მისი სწავლების მდგომარეობა საქართველოს საუნივერსიტეტო განათლებაში

ინგოროყვა ნატალია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Authentic and Adapted Types of Printed Media Resources

კვიწინაძე ნესტან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფრანგული ენა უნივერსიტეტისათვის - ენობრივი და მეთოდოლოგიური საკითხები

ლომიძე მირანდა


აბსტრაქტი   

გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობა და მისი გაუმჯობესების შესაძლებლობები

ონიანი ბაკურ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბრენდის კომუნიკაციის როლი უმაღლესი სასწავლებლების იმიჯისა და რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში

როდონაია თინათინ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Maritime Education to Face the 21st Century Challenges In BSMA Experience

ყურშუბაძე ნინო, ჯაყელი ლევან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საინჟინრო გრაფიკის სწავლების აუცილებლობა საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში

ყურშუბაძე ციური, ბექირიშვილი მაყვალა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

A Study of Motivation in English Language Learning of the First and the Second Year Bachelor Students at Akaki Tsereteli State University

ჩხობაძე იზოლდა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გეოეკონომიკა, როგორც ეკონომიკის შესწავლის მულტიდისციპლინარული და ალტერნატიული მიმართულება

ძოწენიძე ციცინო, კირიკიადი ანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

XXI საუკუნის გამოწვევები საქართველოს უმაღლესი და საშუალო განათლების სისტემაში, მისი სრულყოფის გზები

ჯანელიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი