სექცია:

აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში

Higher Education in Post-soviet Countries: Review of the Academic Performance Indicators in Selected Former USSR Countries

ბაჰადიროვი მუჰამედფოიკი, იაკუბოვა ულდუზ


აბსტრაქტი   

პროფესორ-მასწავლებელთა რეიტინგის განსაზღვრის შესახებ

ბერიძე ანზორი, სირაძე თამარი, ახვლედიანი ლეილა, მაკარაძე ნანა, სვანიძე ქეთევან


აბსტრაქტი   

Students Loyalty in Georgian Higher Educational Institutions (Case of International Black Sea University)

ბუჩაშვილი გოდერძი


აბსტრაქტი   

სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასება

გელაშვილი მაია


აბსტრაქტი   

Peculiarities of Development of Regional Universities in Georgia

ღავთაძე გიორგი


აბსტრაქტი   

Moral Management: Employee Relations - Recruitment & Retention

შიკო ჰასან


აბსტრაქტი   

ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმები პროფესიულ განათლებაში: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები

ხითარიშვილი ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი