აბსტრაქტის მომზადების წესი

 1. აბსტრაქტის სათაური (მოხსენების სათაური);
 2. აბსტრაქტის სტრუქტურა:
  შესავალი და კვლევის მიზანი/
  Introduction and aim :
  შესავალი, კვლევის მიზნები ან/და ჰიპოთეზები/
  Introduction to the study, it’s objectives and/or hypotheses;
  კვლევის მეთოდოლოგია/
  Research methodology :
  კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები/
  Methods used and/or approach taken;
  შედეგები და იმპლიკაციები/
  Results and implications:
  შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები/
  Results and/or arguments summarized;
  დასკვნა/
  Conclusion :
  კვლევის მთავარი შედეგები/
  Main outcomes of the study.
 3. აბსტრაქტი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე (თითოეული 1000-2000 სიმბოლო ჰარის გარდა);
 4. მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 4-8 საკვანძო სიტყვა ინგლისურად;


ნაშრომის მომზადების წესი

ნაშრომი უნდა მომზადდეს კონფერენციის ერთ-ერთ ენაზე: ქართულად ან ინგლისურად.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ნაშრომის მომზადების შაბლონინაშრომის ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: henti@atsu.edu.ge