ჯანელიძე გულნარა

ასოცირებული პროფესორი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მეფარიშვილი ბადრი

პროფესორი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები

Information Technology in Higher Education of Georgia: Problems, Challenges and Opportunities

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ჯანელიძე ნათელა

ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

XXI საუკუნის გამოწვევები საქართველოს უმაღლესი და საშუალო განათლების სისტემაში, მისი სრულყოფის გზები

Challenges of Higher and Secondary Education System and Improving Its Roads in the XXI Century

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ჯორჯი ჯეფერსონი რ.

უფროსი მასწავლებელი, მასწავლებელთა განათლებისა და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი, ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი, დენტონი,

Predictive Factors for Online Aggression: A Pilot Study

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

ჯულაყიძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

თურქაძე ციცინო

პროფესორი; საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ქიმიური და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სტიპენდიის დანიშვნის წესი და სტუდენტთა მოტივაცია

The Rule of Scholarship Provision to Enhance Students’ Motivation

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

ჯღარკავა მედეა

კოორდინატორი, პროფესიული პროგრამების დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ეკალაძე ეკა

ასოცირებული პროფესორი, ბიოქიმიის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საექთნო განათლება საქართველოში

Nursing Education in Georgia

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract