ძოწენიძე ციცინო

მოწვეული სპეციალისტი; დოქტორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კირიკიადი ანა

მაგისტრანტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გეოეკონომიკა, როგორც ეკონომიკის შესწავლის მულტიდისციპლინარული და ალტერნატიული მიმართულება

Geo-economics as an Alternative Multidisciplinary Direction for the Study of Economics

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია