ცაგარეიშვილი პაატა

დეკანის მოადგილე, დოქტორანტი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო განათლების ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თალაკვაძე თამარ

ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

დეკანი; დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო განათლების ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სტუდენტთა თვითშეფასება პრობლემურ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდის (PBL) გამოყენების დროს: მასწავლებელთა შეფასებასთან თავსებადობა და მომავალი პროფესიული განვითარება

Self- and Peers-Assessment of Students in PBL: Comparability with Tutors Assessment and Benefit for the Future Professional Progress.

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

ციხისელი ქეთევანი

კოორდინატორი, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა

Development and Implementation of Modular / Dual Vocational Education Programs

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია