ჩარკვიანი ნუნუ

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

განსაზღვრულობა/განუსაზღვრელობის კატეგორია სხვადასხვა სისტემის ენებში

Definiteness/Indefiniteness in the languages of different Systems

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ჩაჩანიძე ზინაიდა

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

რუსაძე ირმა

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

P4C in Action

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

Paper  

ჩხობაძე იზოლდა

ფილოლოგიის დოქტორი; ინგლისურის ენის პედაგოგი, ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

A Study of Motivation in English Language Learning of the First and the Second Year Bachelor Students at Akaki Tsereteli State University

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper