ღავთაძე გიორგი

პროფესორი; რექტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Peculiarities of Development of Regional Universities in Georgia

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

ღაჭავა ნათია

ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ხვედელიძე მათე

ასოცირებული პროფესორი, ისტორიისა და არქეოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

რატომ დავდივართ უნივერსიტეტში ლექციებზე? – სტუდენტის აკადემიური მოტივაცია

Why go to a lecture?- Students’ Academic Motivation

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ღლონტი ლიკა

კოორდინატორი, ადმინისტრაცია, ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს უმაღლესი განათლება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში

International Dimension of Higher Education in Georgia

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract