ქარქაშაძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი; პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტის დირექტორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პროგრამირების გაკვეთილების დანერგვა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე

Programming Teaching Issues at the Primary Level

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ქარქაშაძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი; პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტის დირექტორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამომხმარებლო ინტერფეისის გამოყენების საკითხები

Usability Usage Issues

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ქიტიაშვილი ნონა

მოწვეული სპეციალისტი; დოქტორანტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

მიქელაძე თამარ

ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

გრამატიკული დროების გამოყენების პრობლემატიკა ზეპირ მეტყველებაში: სტუდენტთა გამოკითხვა

The Usage of Grammar Tenses While Speaking English: A Survey of University Students

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ქობულაძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სკოლამდელი პროფესიული განათლების დანერგვა და გამოწვევები

The Introduction and Challenges of Preschool Vocational Education

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

ქურდაძე ეკატერინე

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დემეტრაძე ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Communicative Approach for the Language Acquisition

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper