ფარჯანაძე ნიკოლოზ

ასოცირებული პროფესორი; ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Defining the Concept of School Leaders – Reflections on Policy and Practice (Case of Georgia)

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

ფუტკარაძე მინდია

მაგისტრანტი, ჰუმანიტარული და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, წმიდა ტბელ აბუსერიძის უნივერსიტეტი, შუახევი, საქართველო

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების ეფექტური მიდგომები

Effective Approaches of Preparation of Master's Thesis

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ფუტკარაძე მარინა

დოქტორანტი, ., ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

Modern Tendencies and Development of Navigation System

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

ფხაკაძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, საზღვაო ტრანსპორტის მენეჯმენტის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფოთი, საქართველო

თაბაგარი მარიეტა

ასოცირებული პროფესორი, აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გლობალური საინფორმაციო ქსელისა და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა/სწავლების პროცესში

Global information network and Internet Technologies in the Teaching / Learning Process

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია