საბაური თინათინი

დოქტორანტი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სკოლა, როგორც პროფესიის დაუფლების ადგილი

The School as a Place For the Study of the Profession

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სანიკიძე თამარი

პროფესორი, სამედიცინო ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ორმოცაძე გიორგი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო

ნადარეიშვილი დავით

ბიოლოგიის დოქტორი; დირექტორი, რადიობიოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო

Basic Radiation Protection Education and Training for Medical Professionals; Georgian Experience and Future Perspective

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

სესაძე ვალიდა

პროფესორი, ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სესაძე ნელი

., ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მსხალაძე ელდარ

ხელმძღვანელი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სამსახური, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

Innovative Methods in Education

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper  

სეფაშვილი აკაკი

ხელმძღვანელი, კლინიკური უნარ-ჩვევებისა და ობიექტურად სტრუქტურირებული გამოცდების ცენტრი, პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო

შიუკაშვილი ნინო

უფროსი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო

ლომაშვილი ცისანა

დეკანი, სამედიცინო ფაკულტეტი, პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო

გაიხარაშვილი თამარ

პროფესორი; ხელმძღვანელი, სასწავლო პროგრამების განვითარების დეპარტამენტი, პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო

Objectively Structured Practical Exams (OSPEs) in Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy (TMA)

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

Paper  

სვანაძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის კოორდინატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: პრაქტიკული განხორციელების პრობლემები და პერსპექტივები

Modular Vocational Program: Problems and Perspectives of Practical Implementation

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

სვანაძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის კოორდინატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი -საგანმანათლებლო სივრცეში ზოგადი ერთიანი ნორმების შესახებ

Business Administration Bachelor Ccurriculum and General Standards of Education

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

სვანიძე რამაზ

ასოცირებული პროფესორი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ახალი ტექნოლოგიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში

New Technologies in Teaching and Learning Process

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სილაგაძე დალი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სწორად არჩეული პროფესია წარმატებული საქმიანობის საწინდარია

Proper Occupational Choice is the Guarantee of Successful Activity

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

სმოლმენი რეიფი

სპეციალისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო, გლოსტერი, ბრიტანეთი

Quality Assurance of United Kingdom Higher Education

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract