როდონაია თინათინ

დეკანის მოადგილე, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბრენდის კომუნიკაციის როლი უმაღლესი სასწავლებლების იმიჯისა და რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში

The Role of Brand Communication in the Formation of Higher Education Institutional Image and Reputation

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

როზბანი საიდ

ასისტენტ-პროფესორი, სპარსული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, საბზევარი, ირანი

ალიმი მანადანა

ასისტენტ-პროფესორი, სპარსული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, აზადშარის აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, ჯორგანი, ირანი

Conducting Research Underlies the Education and Learning of the Teachers and Students

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper