ონიანი ბაკურ

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობა და მისი გაუმჯობესების შესაძლებლობები

Importance of Environmental Education and Strengthening its Capabilities

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ოშხერელი ეკატერინე

დოქტორანტი; პედაგოგი, მაკროეკონომიკის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Determinants of Internally Displaced Persons’ Employment Status: Case of Georgia

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

Paper