ნაგერვაძე მარინა

ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ქორიძე მარინა

პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ხუხუნაიშვილი რუსუდან

პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

კლინიკური განსჯა სამედიცინო გენეტიკაში

Case Studies in Medical Genetics

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ნადარეიშვილი ილია

პედაგოგი, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

დეკანი; დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო გამათლების ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

MD სასწავლო გეგმის ახალი თემები: განსაზღვრისა და განხორციელებისათვის მტკიცებულებათა ფორმირება

MD Curriculum New Topics: Evidence Formation for Definition and Implementation

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

ნადაშვილი ლელა

დეკანის მოადგილე, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ცაგარეიშვილი პაატა

დეკანის მოადგილე, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თალაკვაძე თამარ

ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

სამედიცინო სკოლის დეკანი; სამედიცინო ცენტრის დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

პროფესიონალიზმის იდენტობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და მათ გამოხატვის შესაძლებლობა საბაკალავრო სამედიცინო განათლებაში

Criteria Determining Identity of Professionalism and Possibility of Expressing Them In Undergraduate Medical Education

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

ნაიმოგლუ ადემ

პედაგოგი, მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

Challenging and Perspective - Curriculum Design at Akaki Tsereteli State University

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

ნაიმოგლუ თუგბა

პედაგოგი, თურქული ენის დეპარტამენტი, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

Effective Organizational Communication in Education

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

ნგუიენ ქუოქ ჩინი

დოქტორი; დირექტორი, საგანმანათლებლო ტესტირებისა და ხარისხის შეფასების ცენტრი, ვიეტნამის ნაციონალური უნივერსიტეტი, ჰო ში მინი,

AUN-QA - an Effective Framework for Improving Higher Education Quality in Southeast Asia Case Study: Viet Nam National University Ho Chi Minh City

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

ნიჟარაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის კოორდინატორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მეგრელიშვილი მადონა

პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Observation - Ongoing Development Opportunity

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper  

ნურალიძე კახა

დირექტორი; პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, შპს „ელიზაბეტ ბლექველის" ჰოსპიტალი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ჭედია სოფიო

უფროსი, რადიოლოგიის განყოფილება, ნიუ ჰოსპიტალსი, თბილისი, საქართველო

ინოვაციური მეთოდები თანამედროვე სამედიცინო განათლებაში

Innovative Methods of Modern Medical Education

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract