ლაურა ლიია

შეფასების დირექტორი, -, ესტონეთის უმაღლესი და პროფესიული განათლების სააგენტო, ტალინი, ესტონეთი

Information culture of higher education institutions

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

ლომთათიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ალასანია ნარგიზ

ასისტენტ-პროფესორი, აგროტექნოლოგიისა და ინჟინერიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

სწავლა/სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდები ეკოლოგიაში

Modern Methods of Learning/Teaching and Research in Ecology

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

ლომიძე მირანდა

ასოცირებული პროფესორი, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფრანგული ენა უნივერსიტეტისათვის - ენობრივი და მეთოდოლოგიური საკითხები

French for University Purposes (FOU) Linguistic and methodology teaching

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract