კაპანაძე ნუნუ

ასოცირებული პროფესორი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ქიმერიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

აქტუალური მიდგომები და ენის ტექნოლოგიები თარგმანმცოდნეობის სასწავლო პროგრამებში

Current Approaches and Language Technologies in the Curricula of Translation Studies

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

კვინიკაძე თამთა

პედაგოგი, ტურიზმის დეპარტამენტი, კოლეჯი "იბერია", ქუთაისი, საქართველო

Dual education in Georgia

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

კვიწინაძე ნესტან

მოწვეული სპეციალისტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

Authentic and Adapted Types of Printed Media Resources

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper  

კირთაძე შალვა

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბარათაშვილი მერაბი

ასოცირებული პროფესორი, საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Success – a Result of the Combined Activity of Certain Mechanisms and the Effort of its Introduction in a Mathematical Formula

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

კოსტავა მარიამ

საჯარო მმართველობის პროგრამის მაგისტრი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბაკურაძე ნანა

პედაგოგი, "ქვეყნის სიძლიერე", კერძო დაწყებით სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

The Readiness for the Multicultural Education: A Comparative Analysis

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

კუპრაშვილი თენგიზ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სოციალური ქსელები და საგანმანათლებლო პროცესი

Social Networks and Learning Processes

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია