ინგოროყვა ნატალია

დოქტორანტი, ჟურნალის "განათლების მეცნიერება" მთავარი რედაქტორი, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მედიაწიგნიერების გავლენა განათლებაში და მისი სწავლების მდგომარეობა საქართველოს საუნივერსიტეტო განათლებაში

The Impact of Media Literacy on Education and its Teaching in Georgian Universities

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია