თალაკვაძე თამარ

ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

დეკანი; დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო გამათლების ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი სერგო

პრორექტორი სტრატეგიული მართვისა და განვითარების დარგში, ადმინისტრაცია, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ნადაშვილი ლელა

დეკანის მოადგილე; დოქტორანტი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

"სად" და "რა" დონეზე მიიღეს სამედიცინო პროგრამების კურსდამთავრებულებმა მნიშვნელოვანი უნარები: დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების მოსაზრების მაგალითზე

“Where” and at “What” Level Do the Graduates of Medical Program Gain Valuable Skills: Study on the Opinion of David Tvildiani Medical University Students

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

თოიძე მაია

დირექტორის მოადგილე, ადმინისტრაციის ოფისი, კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო

ინკლუზიური პროფესიული განათლება - პრობლემები და პერსპექტივები

Inclusive professional education - problems and prospects

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

თოფურია ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Modern Methodology in Language Teaching and Successful Engagement at the Job Market

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

თურმანიძე თემური

ასოცირებული პროფესორი, საინჟინრო ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ფუტკარაძე გურამი

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

შუბლაძე ზაზა

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გემთმექანიკური დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს

Definition of Prolonged Concrete Firmness During Compression

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

თურქაძე ციცინო

პროფესორი, ქიმიური და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბოჭოიძე ინგა

პროფესორი, ქიმიური და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მოდულური პროგრამის შესაბამისობა და პერსპექტივები

Relevance and Prospects of Modular Program on Environmental Protection Technician

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract