ზივზივაძე ომარი

პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ცხაკაია ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

An Interdisciplinary Master’s Degree Program in the Field of Power Industry: Challenges and Opportunities

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

ზივზივაძე-ნიკოლეიშვილი მანანა

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობისა და გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი

Some Aspects of the Use and Meaning of Information Technologies in the Educational Process

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია