ვადაჭკორია რუსუდან

მოწვეული სპეციალისტი; ასოცირებული პროფესორი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბაუ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

Teaching Module Syllabuses’ Counting System Design for the Integrated Learning Courses

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper  

ვალიშვილი თამარ

ასოცირებული პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საგანელიძე ხათუნა

პროფესორი; დეკანი, მედიცინის ფაკულტეტი, უნივერსიტეტი "ნიუ ვიჟენ", თბილისი, საქართველო

კერესელიძე დავით

პროფესორი; რექტორი, სამართლის ფაკულტეტი; ადმინისტრაცია, უნივერსიტეტი "ნიუ ვიჟენ", თბილისი, საქართველო

სამედიცინო განათლების სფეროში არსებული პრობლემები და თანამედროვე გამოწვევები - „ნეუ ვიჟენ უნივერსიტეტში“ პრობლემურ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდის (PBL) განხორციელება

Issues and Modern Challenges in Medical Education – Implementation of the Problem-based method (PBL) in the NEW VISION UNIVERSITY

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

ვარდანიანი ლუსიკ

ასისტენტ-პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ვანაზორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანაძორი, სომხეთი

Criterion-Referenced Rubrics: Transparency and Objectivity Boosters in Evaluating Students’ Higher Order Thinking Skills

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

ვაშაკიძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მაღლაკელიძე დეზდემონა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბუღალტრული აღრიცხვის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

The Theoretical and Practical Aspects of Accounting Teaching

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ვაწაძე ეკატერინე

ინგლისურის ენის პედაგოგი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Basics of Flipped Classroom

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper