ეძგვერაძე ლელა

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

„პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები“, როგორც ზოგადი სავალდებულო მოდული პროფესიული განათლების მოდულურ პროგრამებში

“Personal and Interpersonal Skills” as a General Compulsory Module of Vocational Education Modular Programs

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია