დაფოლასი ჯორჯი

ასოცირებული პროფესორი, კომპიუტერული მეცნიერების დეპარტამენტი, მიდლსექსის უნივერსიტეტი, ლონდონი, ბრიტანეთი

The Role of Technology in Educational Innovation

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

დიასამიძე მზია

პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ქუთაისი, საქართველო

ტაკიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ღვინჯილია ცირა

ასისტენტ-პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება

Educational institutions of higher education in the process of teaching methods (the example of Batumi State Maritime Academy)

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

დოღონაძე ქეთევან

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Current Approaches to Teaching Interpretation

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper  

დუმბაძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

დიასამიძე თენგიზი

სატრანსპორტო ინჟინერიის დოქტორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ადიტიური ტექნოლოგიის განვითარების პერსპექტივები

Prospects for the Development of Additive Technology

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

დუმბაძე სოფიკო

ასისტენტ-პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ფუტკარაძე ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

თანამედროვე მეთოდების გამოყენება საზღვაო ინგლისური ენის სწავლებისას

Using of Modern Methods in Marine English Language Teaching

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია