გეგეჭკორი დავით

პროფესორი; საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურის უფროსი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დემეტრაძე თამთა

სპეციალისტი; ინგლისური ენის პედაგოგი, საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახური; ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Challenges in Higher Education - Ombudsman Position at Universities of Georgia, Azerbaijan and Ukraine

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

გელაშვილი მაია

უფროსი, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სამმართველო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასება

Student Learning Outcomes Assessment

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

გერაძე პაატა

ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ხუსკივაძე დავით

სპეციალისტი, საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საინჟინრო სპეციალობებზე მათემატიკური კურსების სწავლების პრობლემების კვლევა

Research of Training Process Problems of Mathematical Courses at the Engineering Specialties

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

გველესიანი ელისო

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეფექტური სწავლების მეთოდები სასწავლო დისციპლინაში ტურიზმის მენეჯმენტი

Teaching methods for providing superior academic disciplines: Tourism Management

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

გიგაური ანა

ასისტენტ-პროფესორი, უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

Teaching English Idioms at the University Level

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

გოგონაია ირინა

დირექტორის მოადგილე; პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების, განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტი; განათლების ფაკულტეტი, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კეკელია ვლადიმერ

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტი, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელმაწერთა საქართველოს ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა: ხელნაწერი მემკვიდრეობის საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირების ეფექტური საშუალება

Kartvelological Summer School: Effective Tool of Integration Georgian Manuscript Heritage in Educational Area

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

გოგონაია ირინა

დირექტორის მოადგილე; პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების, განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტი; განათლების ფაკულტეტი, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ელიზბარაშვილი ელიზბარ

დირექტორი, საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ორგანული ქიმიის ექსპერიმენტული ამოცანა ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსში (კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე ორიენტირებული მიდგომა)

Organic Chemistry Experiments Within the Content of a Chemistry Teaching Methodology Lab Course (A Research-Oriented Teaching Approach)

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

გორგოძე ნანა

ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Technology Enhanced Assessment

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

გოქტუ რამაზან

ფილოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

The Effect of CELTA Course on English Teacher`s Professional Development

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

Paper  

გოცირიძე ირინე

პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გიგილაშვილი გიორგი

ასისტენტ-პროფესორი, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Biomedical Engineering and Medical Informatics Education in Georgia: Experience and Challenge

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper  

გრძელიძე მაია

პროფესორი; საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამრეწველო დარგებისათვის პროფესიული კადრების მოსამზადებელი პროგრამების მოდულური მეთოდოლოგიით განხორციელების რეკომენდაციები

The Recommendations on Conducting Vocational Training Programs for Professional Personnel for Industrial Sectors by Using Modular Methodology

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი; უფროსი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ონიანი ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

A student-centered Approach Teaching Language Area Studies

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი; უფროსი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ზვიადაძე ნათია

ასოცირებული პროფესორი; უფროსი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი; ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გრიგალიშვილი თამარ

ინგლისური ენის პედაგოგი, ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Developing Foreign Language Competence Among BA Students - Challenges and Perspective (case study, ATSU)

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი; უფროსი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბარათელი ნათელა

უფროსი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

დურული ციური

უფროსი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

Administration of Modular and Vocational Programs in Higher Educational Institutions (Challenges and Perspectives)

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract