ბაბუხადია მარიამი

ფილოლოგიის დოქტორი; ინგლისური ენის პედაგოგი, ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოდალობის კლასიფიკაციები ინგლისურ ენაში

Classification of Modals in the English Language

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ბალანჩივაძე იაგორ

ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვალიშვილი თეა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უმაღლეს საგანმანთლებლო მომსახურბაზე მოთხოვნის კვლევა იმერეთში

Research on the Demand for Higher Educational Services in Imereti

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ბასილაძე იმერი

პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და პედაგოგიური ტექნოლოგიების არსისა და განსხვავების საკითხისათვის

Comparative analysis of teaching / learning methods and teaching technologies

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ბაჰადიროვი მუჰამედფოიკი

უფროსი მასწავლებელი, ბიზნესის სკოლა, უნივერსიტეტი ADA, ტაშკენტი, უზბეკეთი

იაკუბოვა ულდუზ

პედაგოგი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი, ვესმისტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ტაშკენტი), ტაშკენტი, უზბეკეთი

Higher Education in Post-soviet Countries: Review of the Academic Performance Indicators in Selected Former USSR Countries

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

ბერიძე ზაირა

პედაგოგი, ტურიზმის დეპარტამენტი, პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი", ბათუმი, საქართველო

პროფესიული განათლების როლი ტურიზმის (სტუმართმასპინძლობის) სფეროში

The Role of Vocational Education in the Tourism (Hospitality) Area

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

სტატია  

ბერიძე ანზორი

ასოცირებული პროფესორი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, მათემატიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

სირაძე თამარი

პროფესორი, პრორექტორი სასწავლო დარგში, ევროპეისტიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ახვლედიანი ლეილა

ასოცირებული პროფესორი, საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მაკარაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

სვანიძე ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სლავისტიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

პროფესორ-მასწავლებელთა რეიტინგის განსაზღვრის შესახებ

Determination of Professors’ and Teachers’ Rating

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

ბიკაჯი არბერორე

დოქტორი, სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტი, AAB-ის უნივერსიტეტი, პრიშტინა, კოსოვო

ბერიშა ფატლუმე

ასისტენტ-პროფესორი, განათლების ფაკულტეტი, პრიშტინას უნივერსიტეტი, პრიშტინა, კოსოვო

ვულა ედა

ასოცირებული პროფესორი, განატლების ფაკულტეტი, პრიშტინას უნივერსიტეტი, პრიშტინა, კოსოვო

The impact of professional development teaching practices and quality teaching at Higher Education institutions in Kosovo

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

ბოჭორიშვილი ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამნეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბოჭორიშვილი ირაკლი

ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ლომსაძე ნინო

დოქტორი, უფროსი მასწავლებელი, ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამნეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Innovations of Teaching Process Relating to Growing Use of Internet and IT Technologies on the International Market

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

ბუტი სოფია

პედაგოგი; მოწვეული სპეციალისტი; მენტორი, ინგლისური ენისა და გამოყენებითი ლინგვისტიკის დეპარტამენტი, ბირმინგემის უნივერსიტეტი, ბირმინგემი, ბრიტანეთი

The Politics of Teaching Quality

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

ბუჩაშვილი გოდერძი

ასისტენტ-პროფესორი; პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში, განათლების დეპარტამენტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Students Loyalty in Georgian Higher Educational Institutions (Case of International Black Sea University)

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

ბუჭუხიშვილი მამული

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პედაგოგიური პრაქტიკა დაწყებითი განათლების სპეციალობაზე

Pedagogical Practice at the Faculty of Primary Education

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია