აბაშიძე მედეა

ასისტენტ-პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

სიხარულიძე ლუიზა

ასოცირებული პროფესორი, ნავიგაციის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეჟანოვი ზურაბ

პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

სამეტყველო კონფლიქტების პრევენციის მნიშვნელობა საზღვაო განათლებაში

Maritime Education in a Speech Conflict Prevention

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

არდიზონე ლუიზა

პროექტების მენეჯერი, უმაღლესი განათლებისა და კვლევების დეპარტამენტი, კვლევების და ინიციატივების ევროპული ცენტრი (CESIE), პალერმო,

From a peripheral to a system-wide approach to internationalisation of HEIs: criteria on international quality in Higher Education

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

არჩვაძე ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Multimodality - Social-semiotic Analysis of Communication

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

ახალაძე ლია

ასოცირებული პროფესორი / დეკანი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

შინჯიაშვილი თამარ

ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Introduction and Research of Multicultural Education Aspects in Higher Education Institutions of Georgia (on the example of Sokhumi State University)

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

ახვლედიანი მაია

ასოცირებული პროფესორი, დეპარტამენტის კოორდინატორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ორჯონიკიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მორალის თეორიები ჯ. დიუის მიხედვით

Dewey’s Vision of Moral Theories

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

სტატია  

ახვლედიანი ლეილა

საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ცქვიტინიძე სოფიო

საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ქოიავა თეა

სპეციალისტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ვირტუალური და რეალური ლაბორატორიული სწავლების გამოყენების უპირატესობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების დროს

The Advantage of the Virtual and Real laboratory Training Combination During Teaching of Basic Sciences

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

ახვლედიანი ლეილა

პროფესორი; სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი, მეცნიერებათა დეპარტამენტი, BAU ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ინტეგრირებული სამედიცინო სასწავლო გეგმის უპირატესობა და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში მისი განხორციელების პრობლემები

Advantages of Integrated Medical Curriculum and Difficulties of Implementation in Georgian Educational Space

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract